Menu Close

Specialistai

Specialioji pedagogė, logopedė

Rūta Burbienė

 

 

Specialioji pedagogė

Gintarė Stundžienė

 

Logopedo teikiamos paslaugos:

 • nustato moksleivių kalbos sutrikimus, atlieka kalbėjimo sutrikimų korekciją;
 • teikia konsultacinę pagalbą tėvams visais kalbėjimo korekcijos klausimais;
 • konsultuoja tėvus dėl vaikų mokymo užduočių atlikimo namuose.

Specialiosiojo pedagogo teikiamos paslaugos:

 • atlieka pedagoginį mokinių įvertinimą;
 • nustato mokinių žinių, gebėjimų, įgūdžių lygį ir jų atitikimą mokymo
 • programoms parengti;
 • numato ugdymo tikslus, uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus,
 • atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius ir galimybes;
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį,
 • atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Psichologė

Rūta Makackienė

Tel. nr.:  + 370 687 44234
El. paštas: psichologas.stankeviciaus@gmail.com

Kabineto Nr.403

Mokyklos psichologės veiklos sritys:

• Konsultavimas – mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (ar globėjais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
• Įvertinimas – mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas.
• Švietimas – mokinių, tėvų (ar globėjų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

• mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
• prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
• siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
• prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Kada kreiptis į mokyklos psichologą?

• Kai matote ne vienkartinį, ne vienadienį, o kiek ilgiau užsitęsusį pasikeitusį neigiama linkme vaiko elgesį (jautrumas, verkimas, piktumas, nemiga, liūdesys, baimės, užsidarymas, destruktyvus kvailiojimas, juokavimas, erzinimas, agresyvus elgesys ar kt.) ir Jūsų išnaudoti pagalbos būdai vaikui nepadeda.
• Po stipraus streso (avarija, išgąstis, smurtas, netektis, patyčios, žinia apie šeimos nario ligą ir pan.), kai stebimas neigiamas tokios situacijos poveikis vaiko būsenoms;
• Kai vaiko elgesys kelia sunkumų, nepavyksta susikalbėt, prastėja mokymosi rezultatai.
• Tiesiog dvejojate kaip elgtis kokioje nors konkrečioje situacijoje. norite pasitarti, jaustis saugiau, užtikrinčiau.

Ar psichologo pagalba bus efektyvi?

Psichologinės pagalbos efektyvumą lemia daug dalykų. Didelę reikšmę turi problemos pobūdis ir tai, kiek tėvų/mokytojų lūkesčiai atitinka vaiko vidines galimybes įveikti tokią problemą. Kartais mažytis pokytis vaikui gali būti labai didelis ir pareikalavęs didžiulių jo psichinių pastangų, bet jis gali būti nepakankamai patenkinantis tėvų arba mokytojų lūkestį. Taigi, psichologinės pagalbos efektyvumo vertinimas gali priklausyti nuo vaiko, tėvų ar mokytojo požiūrio į problemą, o taip pat nuo vaiko bei jo ugdytojų motyvacijos ją spręsti. Psichologinė pagalba dažniausiai yra kompleksinis reiškinys, kuris įtraukia ir dalina problemos sprendimui atsakomybę tėvams, mokytojams, vaikui, psichologui ir galbūt kitiems specialistams bei institucijoms. Jeigu problemos sprendimo atsakomybė yra paliekama tik psichologui ir vaikui, tai tikriausiai tik psichologui ir seksis gerai su tuo vaiku bendrauti, bet mokinys, grįždamas į klasę ar namų aplinką, tuo pačiu grįš ir į savo problemą, jeigu aplinkiniai suaugusieji neturės darnaus ir konstruktyvaus sutarimo, kaip reaguoti į tam tikrą vaiko sunkumą. Psichologas yra koordinatorius, plano sudarytojas, kaip reaguoti. Tėvai ir mokytojai turi padėti psichologui šį planą įgyvendinti, siekiant vieningo rezultato – teigiamų vaiko pokyčių. Taigi, psichologas negali garantuoti, kad jo pagalba padės vaikui, nes ne jo vieno pagalba viską nusprendžia. Jis tik gali garantuoti, kad suteikė visą reikalingą pagalbą.

 

Socialinė pedagogė

Rasa Ūkelienė

 Tel. nr.: +37061698725
El. Paštas: 2socpedagoges@gmail.com

Socialinė pedagogė 

Olivija Barzdaitienė

 Tel. nr.: +37061698725
El. Paštas: 2socpedagoges@gmail.com

Socialinių pedagogų teikiamos paslaugos:

 • padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio problemų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
 • organizuoja ir koordinuoja socialinės pagalbos teikimą;
 • atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir šeimos poreikiams patenkinti, gavimą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises teisėsaugos ir kitose srityse;
 • rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • informuoja apie smurto prieš vaikus atvejus Vaiko teisių apsaugos tarnybą.

 

Sveikatos priežiūros specialistė

Rūta Stebuliauskaitė

Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos:

 • teikia sveikatingumo veiklos konsultacijas mokiniams ir jų tėvams;
 • ugdo ir kontroliuoja moksleivių asmens higienos įgūdžius, sveikos
 • gyvensenos gebėjimus, formuoja sveikos mitybos įgūdžius;
 • teikia konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką, nustato šių ligų
 • bendruosius rizikos veiksnius;
 • vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę;
 • teikia pirmąją pagalbą.

2023 m. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita

2024 m. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

 

Mokytojo padėjėjos:

Daiva Anuškevičienė

Loreta Brazinskė

Alvija Česaitienė

Raimonda Dadurkienė

Vitalija Gvazdaitienė  

Vaiva Jonynienė

Lina Vaitukaitienė

Edita Vidžiūnienė

Mokytojo padėjėjo teikiamos paslaugos:

 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdyme ir
 • popamokinėje veikloje;
 • padeda mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas
 • užduotis, naudotis mokymo priemonėmis;
 • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
 • padeda užsirašyti mokymo(si) medžiagą;
 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą