Menu Close

Progimnazijos tvarkos

Mokinių priėmimo į progimnaziją, paskirstymo į klases ir išbraukimo iš mokyklos tvarkos aprašas

Mokinių tėvų (globėjų, rupintojų) ir svečių lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokymosi pagalbos užtikrinimo nuotolinio ugdymo metu tvarka

Nuotolinio darbo tvarka

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų idiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas

Mokinių individualių daiktų spintelių naudojimo taisyklės

Mokinių ir mokytojų saugos ir sveikatos taisyklės

Mokinių skatinimo tvarkos aprašas

Mokinių išvykų ir ekskursijų organizavimo tvarkos aprašas PDF

Mokinių išvykų ir ekskursijų organizavimo tvarkos aprašas DOCX

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Progimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Mokytojų veiklos įsivertinimas

Mokinių atleidimo nuo dalies fizinio ugdymo, dailės, muzikos dalykų pamokų tvarkos aprašas

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO PREVENCINĖ PROGRAMA 2023–2024 M. M.

Mokinių progimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarka

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė

Pastoliavimo ir švietimo pagalbos tvarkos aprašas

Pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą