Menu Close

Laisvos darbo vietos

Informuojame, kad mūsų progimnazijoje yra laisva nuolatinio pobūdžio darbo vieta:

Virėjo pareigybė:

Pareigybės lygis – C.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 1 etatas. Darbo laiko norma 40 val. per savaitę

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,40.

Pareigybės paskirtis – gaminti maistą, jį teikti ir palaikyti švarą progimnazijos valgykloje.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.): ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta virėjo kvalifikacija; analogiška darbo patirtis. Virėjas turi žinoti ir išmanyti: virtuvės darbo organizavimą; įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, jų priežiūrą ir naudojimosi taisykles; įvairių maisto gaminimo įrengimų racionalų ir saugų darbo režimą; kulinarinių gaminių ruošimo technologiją; įvairių maisto produktų ir pusgaminių šiluminio paruošimo būdus; pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas; šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo) trukmę ir temperatūrą; paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus; pusgaminių ir paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas; darbo saugos reikalavimus; maisto gamybos sanitarijos ir higienos reikalavimus; sveiko ir kokybiško maisto gamybos technologijas; progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles; bendravimo etikos normas.

Pagrindinės funkcijoslaikytis darbo saugos reikalavimų; laikytis darbo sanitarijos bei higienos reikalavimų maisto gamyboje, dirbti apsivilkus tvarkingais darbo drabužiais, laikytis sveiko maisto gamybos technologijos reikalavimų, laikytis kalkuliacinėse kortelėse iškalkuliuotų produktų svorių ir kainų, patiekalų, kulinarinių gaminių paruošimui naudoti tik tuos maisto produktus ir žaliavas, kurie atitinka jų kokybę reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, pjaustymui naudoti tik atitinkamai sužymėtas lenteles, produktus laikyti šaldytuvuose, kurie turi būti švarūs ir laiku atitirpdyti nuo sniego dangos, tikrinti maisto kokybę, nustatyti tinkamo orkaičių, keptuvių, kepimo krosnelių ir kitos kepimo įrangos temperatūrą, naudoti, valyti ir prižiūrėti progimnazijos virtuvės įrangą ir darbo vietą, taupyti elektros energiją, vandenį, nenaudoti jų ne gamybos reikalams, į gamybines patalpas įleisti tik asmenis remonto darbams atlikti, inventorizacijos komisijos narius, vykdyti vyriausiojo virėjo visus teisėtus reikalavimus, palaikyti švarą ir tvarką gamybinėse patalpose bei sandėliuose, nelaikyti jose asmeninių daiktų, tausoti progimnazijos inventorių, tinkamai jį naudoti.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei yra darbo stažas).
 4. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) tiesiogiai nuo 2023-09-28 iki       2023-10-06, darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val., arba elektroniniu paštu: r.stankeviciaus@gmail.com . Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. spalio 9 d.

Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 861099615; el. paštas: r.stankeviciaus@gmail.com

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. rugsėjo 27 d.

 

Specialisto kompiuterių priežiūrai pareigybė:

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.

B lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,70.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Specialistas kompiuterių priežiūrai turi turėti specialųjį aukštąjį, aukštesnįjį ar inžinerinį išsilavinimą, darbo patirtį, susijusią su kompiuterinės technikos panaudojimu.

Specialistas kompiuterių priežiūrai turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

– lokalius ir globalius kompiuterių tinklus;

– kompiuterio struktūrą ir veikimą;

– elektronines lenteles, duomenų bazes, teksto redaktoriaus ir kitas taikomąsias programas;

– naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, taip pat papildomas galimybes, skirtas naujos kartos programinei ir techninei įrangai panaudoti;

– kompiuterių vartotojų poreikius ir problemas;

– operacinių sistemų Microsoft Windows pagrindus;

– darbo su tarnybinėmis stotimis pagrindus.

 1. Specialistas kompiuterių priežiūrai privalo vadovautis:

– progimnazijos nuostatais;

– etikos normomis;

– vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

– darbo sutartimi;

– kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pa).

 1. Specialistas kompiuterių priežiūrai atlieka šias funkcijas:

– įvertinti informacinių technologijų ir vaizdo stebėjimo techninę įrangą;

– prižiūrėti ir atnaujinti naudojamą programinę įrangą;

– atlikti kompiuterinių tinklų administravimą;

– teikti pasiūlymus dėl techninės ir programinė įrangos įsigijimo;

– naudoti tik legaliai įsigytą programinę įrangą;

– prižiūrėti ir tobulinti naudojamas kompiuterines programas, tvarkyti jų ryšį su darbo aplinka;

– saugoti informacinę medžiagą kompiuterinės, programinės įrangos naudojimo klausimais, saugoti programinės įrangos medžiagą, licencijas ir sertifikatus;

– konsultuoti progimnazijos darbuotojus naujos kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais, padėti išmokti ja naudotis;

– vykdyti kompiuterinių darbo vietų priežiūrą, rūpintis profilaktine kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūra;

– neviešinti informacijos susijusios su asmens duomenimis.

 1. Specialistas kompiuterių priežiūrai darbo metu laikosi šių taisyklių:

– naudoja darbo įrankius ir priemones tinkamai pagal paskirtį.

– progimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;

– palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. spalio 5 d., Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) arba el. paštu r.stankeviciaus@gmail.com nuo 8.00 iki 15.00 val. darbo dienomis.

Dokumentai priimami 20 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – 2023 m. spalio 10 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. rugsėjo 8 d.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 861099615

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą