Menu Close

Laisvos darbo vietos

Virėjo (-os) pareigybė

Pareigybės lygis – C.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 1 etatas. Darbo laiko norma 40 val. per savaitę

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,10.

Pareigybės paskirtis – gaminti maistą, jį teikti ir palaikyti švarą progimnazijos valgykloje.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.): ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta virėjo kvalifikacija; analogiška darbo patirtis. Virėjas turi žinoti ir išmanyti: virtuvės darbo organizavimą; įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, jų priežiūrą ir naudojimosi taisykles; įvairių maisto gaminimo įrengimų racionalų ir saugų darbo režimą; kulinarinių gaminių ruošimo technologiją; įvairių maisto produktų ir pusgaminių šiluminio paruošimo būdus; pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas; šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo) trukmę ir temperatūrą; paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus; pusgaminių ir paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas; darbo saugos reikalavimus; maisto gamybos sanitarijos ir higienos reikalavimus; sveiko ir kokybiško maisto gamybos technologijas; progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles; bendravimo etikos normas.

Pagrindinės funkcijos: laikytis darbo saugos reikalavimų; laikytis darbo sanitarijos bei higienos reikalavimų maisto gamyboje, dirbti apsivilkus tvarkingais darbo drabužiais, laikytis sveiko maisto gamybos technologijos reikalavimų, laikytis kalkuliacinėse kortelėse iškalkuliuotų produktų svorių ir kainų, patiekalų, kulinarinių gaminių paruošimui naudoti tik tuos maisto produktus ir žaliavas, kurie atitinka jų kokybę reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, pjaustymui naudoti tik atitinkamai sužymėtas lenteles, produktus laikyti šaldytuvuose, kurie turi būti švarūs ir laiku atitirpdyti nuo sniego dangos, tikrinti maisto kokybę, nustatyti tinkamo orkaičių, keptuvių, kepimo krosnelių ir kitos kepimo įrangos temperatūrą, naudoti, valyti ir prižiūrėti progimnazijos virtuvės įrangą ir darbo vietą, taupyti elektros energiją, vandenį, nenaudoti jų ne gamybos reikalams, į gamybines patalpas įleisti tik asmenis remonto darbams atlikti, inventorizacijos komisijos narius, vykdyti vyriausiojo virėjo visus teisėtus reikalavimus, palaikyti švarą ir tvarką gamybinėse patalpose bei sandėliuose, nelaikyti jose asmeninių daiktų, tausoti progimnazijos inventorių, tinkamai jį naudoti.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei yra darbo stažas).
 4. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) tiesiogiai nuo 2023-03-20 iki       2023-04-05, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val., arba elektroniniu paštu: r.stankeviciaus@gmail.com . Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. kovo 20 d.

Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 861099615; el. paštas: r.stankeviciaus@gmail.com

 

 

Psichologo pareigybė

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

A1 lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo psichologo darbo stažo (metais) iš intervalo: 8,11-11,39. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Psichologas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

– gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

– gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

– gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

– taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

 1. Psichologas privalo vadovautis:

– Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais psichologo veiklą;

– progimnazijos nuostatais;

– etikos normomis;

– individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;

– vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

– darbo sutartimi;

– šiuo pareigybės aprašymu;

– kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pa).

 1. Psichologas atlieka šias funkcijas

– įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas;

– bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje;

– konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

– konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

– rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

– inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

– dalyvauja formuojant teigiamą progimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

– šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

– renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti; bendradarbiauja su progimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

– teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

– atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius;

– dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomuose projektuose;

– tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;

– dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus, programas;

– derina su progimnazijos direktoriumi bei Mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos numato savo veiklą mokslo metams;

– dalyvauja mokytojų tarybos, kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;

– vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją;

– tobulina savo kvalifikaciją, ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.

 1. Psichologas darbo metu laikosi šių taisyklių:

– užtikrina psichologinės pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir mokinių saugumą;

– sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;

– progimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;

– palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje;

– negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, privalo pranešti apie tai direktoriaus pavaduotojui ugdymui arba progimnazijos direktoriui.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentas dokumentus turi pateikti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: r.stankeviciaus@gmail.com  iki 2023 m. kovo 31 d. įskaitytinai.

Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 861099615; el. paštas: r.stankeviciaus@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą