Menu Close

Vizija, misija

Progimnazijos vizija – aukštos kultūros progimnazija, užtikrinanti ugdymo kokybės, emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių dermę.

 

 Progimnazijos misija – progimnazija įgyvendina pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo vaikų švietimo programas. Tenkindama mokinių poreikius, konkretizuoja ir individualizuoja ugdymo turinį. Formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą. Teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, ugdymą karjerai bei minimalios priežiūros priemones.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą