„Pozityvi tėvystė ir vaikų užimtumas“

 

progimnazija virselis

„Pozityvi tėvystė ir vaikų užimtumas“

Asociacija Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos klubas 2017 m. gegužės mėn. dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurse, kurį organizavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pateikta paraiška projekto „Pozityvi tėvystė ir vaikų užimtumas“ įgyvendinimui. 2017 m. rugpjūčio 14 d. pasirašyta valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis, pagal kurią Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos klubui skirta 3600,- eurų. Projektas įgyvendinamas 2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto tikslasformuoti tėvystės įgūdžius, skatinti pozityvius auklėjimo metodus šeimoje, siekiant aktyvesnio Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokinių tėvų įsitraukimo į vaikų ugdymo, elgesio korekcijos, pozityvaus auklėjimo veiklas, kartu sudarant galimybes socialiai prasmingam vaikų užimtumui bei jų emocinio intelekto lavinimui.

Projekto uždaviniai:

1. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokinių tėvams organizuoti pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo kursus – mokymus, diskusijas, susitikimus su vaikų auklėjimo specialistais.

2. Teikti tėvams individualią psichologinę, socialinę pagalbą, šeimai atsidūrus krizinėje situacijoje, sprendžiant vaikų ugdymo ir auklėjimo sunkumus.

3. Organizuoti renginius vaikams, vykdyti užimtumą mokinių atostogų metu.

4. Bendrų renginių vaikams ir tėvams metu organizuoti veiklas, padedančias lavinti vaikų emocinį intelektą.

Apie pozityvią tėvystę ir ne tik...

Pozityvi patirtis vaikystėje padeda vykti normaliai vaiko raidai, socializacijai, įtakoja vaiko charakterio formavimąsi. Vaiko raida labai priklauso nuo jo artimiausios aplinkos. Būtent šeimoje vaikas pirmiausiai susiformuoja požiūrį į save, į kitą žmogų, mokosi pasitikėti, prisitaikyti prie aplinkos, spręsti įvairaus pobūdžio problemas. Tėvų vaidmuo vaiko asmenybės brendimui svarbus ir paauglystės amžiuje, kai vaikai pradeda ieškoti savęs, vyksta intensyvios tapatybės krizės. Esant artimam ryšiui su tėvais, globėjais ar kitais artimais suaugusiais, paaugliai rečiau įsitraukia į nepageidaujamas veiklas, jiems geriau sekasi mokykloje, sumažėja savižudybės rizika.

Siekdami, kad Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokiniai turėtų galimybę ne tik ugdyti, lavinti savo gebėjimus, bet ir galėtų džiaugtis stipria šeima, nuo 2017-2018 mokslo metų pradžios tėvelius pakvietėme aktyviau įsijungti į mokyklos veiklą. Turime gražių pavyzdžių, kai mokinių tėvai padeda organizuoti renginius mokykloje, noriai juose dalyvauja (projektas „Knygomis tarsi skraidau“, etnokultūrinė popietė „Suvalkietiškos šeimos razumėlis“, pirmokėlių abėcėlės šventė, kai tėvai skaitė savo kurtas pasakas, kiti renginiai), kviečia vaikus į savo darbovietes, ūkius, veda pamokas mokykloje. Norime, kad tokių gražių pavyzdžių būtų kuo daugiau. Kai tėvai aktyviai dalyvauja ugdymo procese ir mokyklos gyvenime, stiprėja vaiko mokymosi motyvacija, didėja emocinis saugumas, pasitikėjimas savimi, vaikas tampa atviras visuomenei.

Kad vaikas gerai jaustųsi mokykloje, visų pirma, jis turi gerai jaustis šeimoje. Įgyvendindami projektą, didžiausią dėmesį skiriame pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymui. Pozityvi tėvystė nereiškia kontrolės nebuvimo, ji reiškia išmintingą kontrolę, ribų nustatymą, kartu veiksmingai pagelbstint vaikui spręsti kylančius sunkumus įvairiais vaiko raidos etapais. Organizuodami pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo kursus, mokymus, siekiame, kad tėvai sėkmingiau spręstų įvairias auklėjimo ir ugdymo situacijas, augintų kūrybingus, atsakingus, drąsius, bet nesityčiojančius, tvirtas vertybines orientacijas turinčius vaikus. Mokymų, diskusijų, susitikimų metu tėveliai mokosi:

-          pažinti save ir savo vaikus, išreikšti norus ir poreikius;

-          valdyti nepriimtiną vaikų elgesį be prievartos, bet mokant prisiimti elgesio pasekmes;

-          kalbėti su vaikais, mokėti juos išgirsti;

-          konstruktyviai spręsti šeimoje kylančius konfliktus, reaguoti į stresines situacijas;

-          ugdyti vaiko atsakomybę, savarankiškumą;

-          atskleisti save ir vaikų gerąsias savybes ir kt.

Meno terapijos ir relaksacijos užsiėmimuose tėvams ir vaikams lavinamas vaikų emocinis intelektas. Emocinis intelektas – tam tikros žmogaus savybės, galimybė suprasti savo emocijas ir jų poveikį gyvenimui, motyvacijai, išgyvenamų emocijų priežastis, kitų žmonių emocijas ir jų atsiradimo priežastis. Emocinis intelektas padeda harmoningai bendrauti su kitais ir suprasti save. Vaikams svarbu ne tik eiti į mokyklą, atlikti jiems patikėtas pareigas, bet ir gebėti suprasti savo norus, poreikius ir polinkius, kuriuos realizuojant jaučiamas pasitenkinimas ir laimė. Suaugusiems taip pat svarbu mokėti atsigręžti į savo vidų, pilnai įsisąmoninti tai, ką išgyvename, jaučiame, prisiminti norus ir svajones. Į tai ir bandome atsigręžti vaikus ir tėvus pakviesdami į meno terapijos užsiėmimus.

Organizuodami projekto veiklas prisidedame ir prie prasmingo vaikų užimtumo. Dieninės sveikatos stiprinimo stovyklos organizavimas mokinių rudens atostogų metu sudarė galimybę tėvams pasirūpinti socialiai naudingu vaikų laisvalaikiu, prisidėjo prie sveikatos kaip vienos svarbiausių asmens ir visuomenės vertybės stiprinimo. Kol tėvams vyksta pozityvios tėvystės mokymai, 1-4 klasių mokiniai dalyvauja akcijose, viktorinose, žaidimų popietėse, protmūšiuose, socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimuose.

Informaciją parengė vyresnioji socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė