Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija – Lietuvos EKO mokyklų tinklo narė

 

progimnazija virselis

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija – Lietuvos EKO mokyklų tinklo narė

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2020 M. EKO VEIKLŲ PLANAS

I. EKO VEIKLOS MOKYKLOJE ANALIZĖ

Stiprybės Silpnybės

Mokytojų aktyvus domėjimasis naujovėmis.

Aktyvi mokinių veikla, domėjimasis aplinkosauga.

Dalyvavimas projektuose: „Sveikata visus metus“, „Sveika mokykla“.  

Įgūdžių stoka įgyvendinat EKO ugdymą (projektas pradedamas įgyvendinti šiais mokslo metais).

Socialinių partnerių trūkumas.

Galimybės Grėsmės

Bendradarbiavimas su kitomis EKO tinklo mokyklomis.

Projektinės veiklos integravimas į ugdymo procesą (į gamtos, biologijos, geografijos, technologijų pamokas).

Specialistų pasirengimas ir patirtis.

 

IV. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas – ugdyti brandžius, turinčius esminių ekologijos ir aplinkosaugos žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų mokinius, gebančius savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.

Uždaviniai:

  1. siekti atsakingo išteklių naudojimo, pagarbos aplinkai, ekologinės kultūros, sveikos gyvensenos;
  2. sudaryti sąlygas tarpdalykinei integracijai ir patirtiniam mokymuisi;
  3. vykdyti gamtosauginius projektus;
  4. vykdyti ekologinį švietimą.
Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas
1. Veiklos plano sudarymas. Rugsėjo mėn. EKO darbo grupė Bus numatytos veiklos kryptys ir priemonės 2020 m.
2. Akcija „EKO aplankalas“. Rugsėjo mėn.

A. Motūzienė

Dalykų mokytojai

Mokiniai bus skatinami bent vieną vadovėlį, pratybų sąsiuvinį arba sąsiuvinį aplenkti aplinkai draugišku aplankalu. Taip pat mokiniai skatinami užrašams naudoti praėjusių metų sąsiuvinį, jei jame liko vietos, bet nepirkti naujo.
3. Pamoka „Paveldas ir aplinka“. Rugsėjo mėn. V. Gumauskienė 8 kl. mokiniai pagilins žinias apie saugomas teritorijas, stiprins nevartotojišką požiūrį į aplinką.
4. Piešinių konkursas, ekologine tema „Rūšiuoju – gelbėju pasaulį“.

Lapkričio mėn.

E. Boželytė-Liobienė

Vyks mokinių darbų paroda.
5. Oro užterštumo, triukšmo lygio nustatymas šalia mokyklos. Lapkričio mėn. N. Birštonienė 8 kl. mokiniai ištirs oro taršą šalia mokyklos, suskaičiuos pravažiuojančius automobilius ir nustatys CO2 kiekį bei triukšmo lygį.
6. EKO žibintų gaminimas, projektas „Įžiebk kalėdinę švieselę“. Gruodžio mėn. R. Dijokienė Gamins ekologišką žibintą, papuoš mokyklos erdves, kabinetus.
7.

Dalyvavimas įvairiuose EKO ugdymo krypties konkursuose, olimpiadose: „Žalioji olimpiada“, „Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada“.

Organizatorių numatytu laiku

Gamtos mokslų dalykų mokytojai

Mokiniai dalyvaus vykdomuose

konkursuose, olimpiadose,

veiklos skatins jaunąją kartą domėtis ekologija.

Planą rengė EKO darbo grupė