Mokykla

 

progimnazija virselis

Mokykla

Vizija, misija

Vizija:

Saugiausia, patraukliausia pagrindinė mokykla Marijampolėje telkianti bendradarbiauti bendruomenę, kiekvienam mokiniui laiduojanti ugdymo(si) sėkmės patyrimą bei sveikatos stiprinimą.

 

Misija:

           Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla įgyvendina pradinio, pagrindinio bei neformaliojo vaikų švietimo programas. Tenkindama mokinių poreikius konkretizuoja ir individualizuoja ugdymo turinį. Formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą. Teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones. 

 

Tikslas:

Tikslas - Tobulinti mokinių mokymos(si) ir pasiekimų kokybę bei pedagogų veiklas, orientuotas į kiekvieno mokinio individualią pažangą, užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, stiprinti atviros ir patrauklios mokyklos įvaizdį.

 

Uždaviniai:

  • Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį pamokose.
  • Sukurti individualios mokinio pažangos stebėsenos ir įsivertinimo modelį.
  • Skatinti mokytojų lyderystę orientuotą į kolegišką bendradarbiavimą.
  • Puoselėti pilietines, tautines ir mokyklos tradicijas.
  • Kurti patrauklią, saugią ir sveiką ugdymo aplinką.